Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Scholekster

[euring: 4500]
Familienaam: Scholeksters (Haematopodidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Haematopus ostralegus | English: Oystercatcher
Deutsch: Austernfischer | Français: Huîtrier pie | Español: Ostrero


CC BY-SA 2.5  via Creative Commons
In zijn zwart-witte pak en met fel oranje snavel en oranje-roze poten is de Scholekster een makkelijk te herkennen soort. Het is een standvogel, van oorsprong alleen aan de kust. Maar hij is sinds medio vorige eeuw ook landinwaarts getrokken en heden ten dage een normale verschijning in (natte) weilanden en zelfs in stedelijk gebied. In de wintermaanden trekt deze soort wel weer terug naar de kustgebieden, met name de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. Hij is vocaal niet te missen want heel luidruchtig, luister onderaan de pagina.

Het voedsel bestaat vooral uit kokkels, mosselen en wormen, maar ook kreeftachtigen, ritnaalden, larven en dergelijke. De sterke snavel wordt vakkundig gebruikt om de schelpen open te breken.

Het nest is een kaal kuiltje op de grond, kiezels of in het weiland. Meestal is er maar één legsel per seizoen. Hij broedt dus ook in weilanden en zelfs op grinddaken in stedelijk gebied. Beide ouders broeden de eieren uit. De jongen zijn nestvlieders, maar het gezin blijft vaak nog maanden bij elkaar.

Lees verder in het tweede katern onder de grafiek over 2008, het jaar van de Scholekster.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Scholekster gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Scholekster
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 29 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Scholekster.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '08   '10   '11   '14   '15   '16   '17 
18 18 13 19 11 13 12 8 8 7 10 3 4 4 1 1 2 6 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Scholekster behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Het jaar 2008 werd door SOVON en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster om aandacht te vragen voor de achteruitgang van de Scholekster in Nederland en een bijdrage te leveren aan het vinden van een antwoord op de vraag naar de oorzaak of oorzaken van deze achteruitgang.

Het onderzoek richtte zich onder andere op de dichtheid van broedparen van deze soort en het broedsucces. Zo is gebleken dat op veel plaatsten de kuikenproduktie onvoldoende is om de soort in stand te houden! Er zijn verschillende problemen geïdentificeerd in de verschillende overwinteringsgebieden (Waddenzee en Delta) en allerlei problemen in de verschillende typen broedgebied (buitendijkse kustgebieden en binnendijkse agrarische gebieden). Met uitzondering van het kleine aantal in de stad broedende Scholeksters lijkt het erop dat het deze vogelsoort momenteel overal tegenzit en er is weinig zicht op verbetering. Het eindrapport is in te zien via het logo van de aktie (linksboven).

De drastische achteruitgang in Meijendel loopt voor op de landelijke trend. In deze eeuw zijn al diverse jaren geen territoria meer vastgesteld; de overige jaren ging het om maar een paar gevallen.
Bescherming van de Scholekster
Sinds ongeveer 1985 nemen de aantallen Scholeksters sterk af. De oorzaken daarvoor liggen zowel in de broedtijd als winter. Broedvogels brengen vooral in het intensief gebruikte boerenland te weinig jongen groot, terwijl overwinteraars kampen met voedselgebrek door overbevissing van mosselbanken (Waddengebied) en het verdwijnen of ongeschikt worden van droogvallende platen (Deltagebied).

Broedende Scholeksters in boerenland kunnen door vrijwillige weidevogelbeschermers en boeren beschermd worden tegen uitmaaien en vertrapping. Verder profiteren ze van rust, hoge waterpeilen en extensief weidebeheer. De kans op nestsucces is het grootst als er niet wordt gemaaid en er weinig kans is op grondbewerkingen, vertrapping, verstoring en predatie.

Vogelbescherming voert campagne voor 200.000 hectare kruidenrijk grasland. Dat biedt genoeg ruimte voor de weidevogels om te overleven. Dat gebeurt voor de schermen met 'Red de rijke weide' en achter de schermen via lobby en samenwerkingsverbanden. Zo werkt Vogelbescherming samen met een netwerk van zo'n 80 weidevogelboeren. Vogelbescherming zet zich verder al lange tijd in voor bescherming van de Waddenzee (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Scholekster op vogelgeluid.nl. Opname: Timo Tschentscher | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Scholekster.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Scholekster
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top