Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Meerkoet

Alle Rallen:
[euring: 4290]
Familienaam: Rallen (Rallidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Fulica atra | English: Eurasian Coot
Deutsch: Blässhuhn | Français: Foulque macroule | Español: Focha com£n


Foto van de Meerkoet
Foto: Edwin Bax
Overal waar water is komen Meerkoeten voor, op meren, rivieren, kanalen en sloten. Deze soort heeft zich goed aangepast aan het leven in stedelijk gebied, ook in stadsvijvers en -grachten zijn ze volop aanwezig.

De Meerkoet is een jaarvogel en zeer talrijke broedvogel. Hij is egaal zwart en heeft een witte bles en snavel. Het is een luidruchtige vogel, mannetjes voeren in het broedseizoen agressieve territoriumgevechten, waarbij ze met de kop vlak boven het water en de veren opgezet op elkaar af 'rennen'.

Het nest wordt vaak in de begroeiing gebouwd, maar ook open en bloot aan de waterkant, een drijvend nest is geen uitzondering. Het is een grote berg stengels, wortels en bladeren, in stedelijk gebied wordt ook zwerfafval gebruikt. Begin april worden 6 -10 eieren gelegd, beide ouders broeden en brengen de jongen groot. Soms zijn er twee of drie legsel per seizoen. Jongen uit eerdere legsel helpen de ouders daarbij.

De Meerkoet eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Algen kroos en grassen staan op het menu, en ook mosselen, slakken en vliegenlarven. Vaak wordt naar voedsel gedoken. Omdat ze veel lucht in het verenpak vasthouden, gaan ze met een soort duiksprongetje onder water en blijven maar met veel moeite onder.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Meerkoet gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Meerkoet
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Meerkoet.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
91 163 159 177 161 185 227 222 292 295 313 252 259 201 202 201 202 224 197 173 179 164 173 170 167 205 191 159 140 129 150 162 177 183

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Meerkoet behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Meerkoeten broeden bijna overal waar zoet water met enige oevervegetatie aanwezig is. In de twintigste eeuw wist de Meerkoet te profiteren van de uitbreiding van oppervlaktewateren en de voedselverrijking van zulke wateren. Bovendien verdween zijn schuwheid en werd de Meerkoet tot in de grote steden een bekende broedvogel. Het aantal Meerkoeten is mede daardoor sinds de jaren 60 landelijk toegenomen en de afgelopen decennia betrekkelijk stabiel, met echter een forse inzinking na een tweetal strenge winters rond 1995 (bron: Sovon).

In Meijendel is sinds de piek in 1994 sprake van een dalende lijn van het aantal broedparen. Die dalende trend lijkt vanaf 2013 gekeerd en is anno 2017 is sprake van een lichte stijging.
Bescherming van de Meerkoet
In het rapport "European birds of conservation concern, populations, trends and national responsibilities" staan een paar opmerkelijke vermeldingen in de overzichten; soorten waarvan we ons misschien niet goed realiseren dat ze zo fors afnemen. …opvallend: de Meerkoet. Hoewel ze hun zwaartepunt niet in Europa hebben, neemt de Meerkoet in Europa flink af in aantal. En 12% van de Europese Meerkoeten broedt in Nederland… (bron: ).

Nederland is voor de Meerkoet van zeer groot internationaal belang.
De Meerkoet staat daarom op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Meerkoet op vogelgeluid.nl. Opname: Tero Linjama | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Meerkoet.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Meerkoet
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top