Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Porseleinhoen

Alle Rallen:
[euring: 4080]
Familienaam: Rallen (Rallidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Porzana porzana | English: Spotted Crake
Deu: Tüpfelsumpfhuhn | Fran: Marouette ponctuée | Esp: Polluela pintoja…


CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
Het Porseleinhoen leeft tussen de dichte begroeiing van onder meer moerassen, meren en andere vochtige gebieden. Belangrijk is de aanwezigheid van water met een diepte van minder dan 15 centimeter. Porseleinhoenders hebben een flinke overgangszone tussen dicht riet en open water nodig.

Het voedsel van het Porseleinhoen bestaat uit insecten, wormen en slakken, maar ook planten en zaden worden gegeten, zolang de vogel de veiligheid van de begroeiing maar niet hoeft te verlaten. Het is dan ook de roep van de vogel die zijn aanwezigheid meestal verraadt: een fluitend 'huit' (als 8 in 't Frans), ook wel omschreven als een zweepslag. Slechts bij hoge uitzondering krijgt men een glimp van deze schuwe ralachtige te zien; meestal wordt de vogel door de dichte moerasvegetatie aan het oog onttrokken. Het Porseleinhoen lijkt wat op de Waterral, zeker in het riet, maar heeft een kortere, meer gele snavel.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Porseleinhoen gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Porseleinhoen
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 4 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor het Porseleinhoen.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1984   1992   1994   1995 
1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

Het Porseleinhoen behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Het voorkomen van het Porseleinhoen kan jaarlijks sterk wisselen, afhankelijk van de waterstanden en het ontstaan of verdwijnen van nieuwe broedplekken. De verspreidingskaarten, voor zover niet betrekking hebbend op één jaar, geven dan ook de maximale verspreiding aan.

Lokale terreinomstandigheden en meer algemene weersomstandigheden (droog of nat voorjaar) spelen beide een rol in het aantalsverloop. In het rivierengebied kan deze soort explosief optreden na overstromingen laat in het voorjaar, maar dit verschijnsel is sinds 1983 niet meer op grote schaal voorgekomen. In 2016 telt de broedpopulatie 320-400 paren (bron: Sovon).

Het Porseleinhoen heeft een paar keer in Meijdendel gebroed, maar dat is al weer lang geleden. Dat het Porseleinhoen niet helemaal uit Meijendel is verdwenen blijkt uit het jaarverslag van Vogelringstation Meijendel. In de periode 2000-2016 zijn bij het vogelringstation 51 Porseleinhoenders geringd en in 2017 nog eens 2 vogels.

Duinwaterbedrijf Dunea heeft werkzaamheden in het duin uitgevoerd met het doel de overgang van land naar water minder abrupt te maken en daarmee beter geschikt voor o.a. deze soort. De werkgroep hoopt dat deze aanpassing zal leiden tot de verbetering van de biotoop voor moerasvogels, zo ook voor het Porseleinhoen. Helaas heeft dat -getuige de statistieken- voor deze soort nog niet veel effect gehad.
Bescherming van het Porseleinhoen
Schommelingen in het waterpeil veroorzaken veranderingen in de aantallen broedparen van het Porseleinhoen. Verdroging van veel natuurgebieden heeft de soort beslist geen goed gedaan. De oorzaken voor de schommelende aantallen Porseleinhoenders in Nederland lijken deels ook buiten Nederland te liggen, aangezien de aantallen ook jaarlijks fluctueren wanneer er in de broedgebieden niets is veranderd. Het areaal aan geschikt overwinteringshabitat (wetlands) in Afrika neemt ook af. Op lange termijn is vooral de verdroging van veel natuurgebieden en de inlaat van gebiedsvreemd (eutroof) water desastreus voor de soort. Gelukkig gaat het met de waterkwaliteit door verbeterde inzichten en beheer weer iets beter. Op diverse plaatsen in Nederland profiteert de soort recentelijk van het creëren van nieuwe moerasgebieden (bron: ).

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

Het Porseleinhoen staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Deze soort is opgenomen in het 'Actieplan bedreigde vogels' van VBNL.
Lees meer in deze brochure.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van het Porseleinhoen.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van het Porseleinhoen
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top