Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Porseleinhoen

Alle Rallen:
[euring: 4080]
Familienaam: Rallen (Rallidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Porzana porzana | English: Spotted Crake
Deu: Tüpfelsumpfhuhn | Fran: Marouette ponctuée | Esp: Polluela pintoja…


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
Het Porseleinhoen leeft tussen de dichte begroeiing van onder meer moerassen, meren en andere vochtige gebieden. Belangrijk is de aanwezigheid van water met een diepte van minder dan 15 centimeter. Porseleinhoenders hebben een flinke overgangszone tussen dicht riet en open water nodig.

Het voedsel van het Porseleinhoen bestaat uit insecten, wormen en slakken, maar ook planten en zaden worden gegeten, zolang de vogel de veiligheid van de begroeiing maar niet hoeft te verlaten. Het is dan ook de roep van de vogel die zijn aanwezigheid meestal verraadt: een fluitend 'huit' (als 8 in 't Frans), ook wel omschreven als een zweepslag. Slechts bij hoge uitzondering krijgt men een glimp van deze schuwe ralachtige te zien; meestal wordt de vogel door de dichte moerasvegetatie aan het oog onttrokken. Het Porseleinhoen lijkt wat op de Waterral, zeker in het riet, maar heeft een kortere, meer gele snavel.

Grafiek met territoria Porseleinhoen Grafiek met territoria Porseleinhoen
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1984   1992   1994   1995 
1 1 1 1

In 4 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor het Porseleinhoen.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


het Porseleinhoen behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het Porseleinhoen heeft een paar keer in Meijdendel gebroed, maar dat is al weer lang geleden. De soort staat op de Rode Lijst vanwege het geringe aantal broedparen en de gebondenheid aan kwetsbaar en weinig voorkomend broedbiotoop.

Duinwaterbedrijf Dunea heeft werkzaamheden in het duin uitgevoerd met het doel de overgang van land naar water minder abrupt te maken en daarmee beter geschikt voor o.a. deze soort. De werkgroep hoopt dat deze werkzaamheden zullen leiden tot de verbetering van de biotoop voor moerasvogels, zo ook voor het Porseleinhoen. Helaas heeft dat voor deze soort nog geen effect gehad, zie de grafiek.

Bescherming van het Porseleinhoen

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

het Porseleinhoen staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Deze soort is opgenomen in het 'Actieplan bedreigde vogels' van VBNL.
Lees meer in deze brochure.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van het Porseleinhoen via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van het Porseleinhoen.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top