Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kwartel

Alle Hoenders:
[euring: 3700]
Familienaam: Hoenders (Phasianidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Coturnix coturnix | English: Quail
Deutsch: Wachtel | Français: Caille des blés | Español: Codorniz


Foto van de Kwartel
De Kwartel is een echte zomergast vanaf mei, die in augustus al weer wegtrekt. Het is een zeer schaarse broedvogel in hooilanden en korenvelden. Ze overwinteren in het Midden-Oosten en zuid van de Sahara.

Kwartels zie je eigenlijk nooit, alleen de roep van de haan in de schemering verraadt de aanwezigheid: 'kwikmedit - kwikmedat'. Er wordt wel gezegd dat hij zijn stem gebruikt als een buikspreker, zijn lokatie is moeilijk te peilen en lijkt te verplaatsen met het draaien van de kop.

De Kwartel is een onopvallende vogel die zich verschuilt in de hoge vegetatie en zelden zal vliegen, alleen bij groot gevaar. Ook tijdens de trek -in zwermen- vliegen ze vlak boven de grond. Zijn onopvallend karakter wordt versterkt door een wat saai, bruingestreept kleed. Mannetjes hebben een gestreepte rug en zwart-wit gestreepte kop.

Het aantal wisselt sterk (zie grafiek SOVON!): soms is het 'een goed Kwarteljaar', andere jaren zijn ze schaars. Niet alleen het aantal broedvogels wisselt jaarlijks sterk, ook het aantal jongen per nest varieert van 6-18 of nog meer. Bij grote aantallen is het broedsel waarschijnlijk gelegd door twee of meer wijfjes, de Kwartel haan wordt van bigamie beticht... Het nest is een kuiltje tussen de begroeiing, bekleed met wat gras en bladeren. Het vrouwtje broed de eieren alleen uit en verzorgt de kuikens.

Het voedsel bestaat uit (gras)zaden, onkruid en insecten.


In de 34 geïnventariseerde jaren zijn in 2 jaren territoria van de Kwartel vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Kwartel behoort tot de ecologische groep soorten van grazige vegetaties en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kwartel via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kwartel.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top