Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Patrijs

Alle Hoenders:
[euring: 3670]
Familienaam: Hoenders (Phasianidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Perdix perdix | English: Partridge
Deutsch: Rebhuhn | Français: Perdrix grise | Español: Perdix pardilla


De Patrijs heeft een goed camouflerend verenpak en vertrouwd daar op: bij onraad kruipt hij liever weg dan op te vliegen.
De Patrijs is een standvogel van het platteland en een echte grondvogel. Hij wordt vaak een icoon van het agrarisch landschap genoemd, de Patrijs heeft zich namenlijk goed aangepast voor een leven in kleinschalige open gebieden als akkers, heidevelden en hoogveen. De voorkeur gaat daarbij uit naar akkerland, met name als dit beschutting biedt door grasranden, houtwallen, bermen e.d..

De Patrijs heeft een goed camouflerend verenpak en vertrouwd daar op: bij onraad drukt een Patrijs zich tegen de grond of kruipt liever weg dan op te vliegen. Maar als wordt gevlogen wordt de vlucht gekenmerkt door een snorrende vleugelslag en korte glijmomenten.

In de winter trekken patrijzen in groepen gezamenlijk op. In het voorjaar gaan ze weer uit elkaar, vormen broedparen en gaan op zoek naar een territorium. Het nest wordt in dichte begroeiing op de grond gebouwd. Het vrouwtje bebroedt de ongeveer 10 eieren terwijl het mannetje het nest beschermd.

Het gaat niet goed met deze plattelandsbewoner, sinds de jaren zeventig is de patrijzenstand met ruim 95% afgenomen. De Patrijs is altijd een favoriet doelwit geweest voor jagers, maar het aantal neemt met name dramatisch af door schaalvergroting in de landbouw.

Broedsucces Patrijs

In de 34 geïnventariseerde jaren is in 1992 één territorium van de Patrijs vastgesteld.

Klik op het jaartal voor een kaartje met het kavel.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Patrijs behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het gaat helaas niet goed met deze plattelandsvogel, want in het noorden, midden en westen van Nederland heeft deze soort grotendeels het veld geruimd. In vergelijking met 1960 is er anno 2012 nog maar vijf procent over van het toenmalige aantal patrijzen. De Patrijs staat daarom al geruime tijd op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels.

Op vogelbescherming.nl is een speciale pagina gewijd aan de bescherming van de Patrijs.

Foto:vogeldagboek.nl
In de winter trekken patrijzen in groepen gezamenlijk op.Foto: vogeldagboek.nl
Vogelbescherming en SOVON willen in 2013 het onderzoek naar de Patrijs een extra impuls geven. De gegevens die dat oplevert, moeten leiden tot beschermingsmaatregelen die uitsterven kunnen voorkomen. Daarnaast komen er voorbeeldprojecten die demonstreren hoe een goed patrijzengebied eruit moet zien, en hoe dit ingepast kan worden op het boerenbedrijf. Daarom hebben Vogelbescherming en SOVON 2013 uitgeroepen tot ‘Jaar van de Patrijs’. Ter voorbereiding hiervan is een literatuurstudie uitgevoerd om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de huidige kennis omtrent de Patrijs. De resultaten hiervan zijn inmiddels in een "Kennisupdate" gepubliceerd.
Bekijk het rapport via deze link.

Lees verder bij SOVON …
Bescherming van de Patrijs
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Patrijs staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Patrijs via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Patrijs.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top