Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel arrow Nieuws

(2-4-2014)

SOVON rapport 'Broedvogels in Nederland 2012' verschenen


De belangrijkste activiteiten van VWG-Meijendel vinden plaats in het kader van het zogenaamde Broedvogel Monitoring Project (BMP). De gegevens worden bij SOVON aangeleverd en maken zo deel uit van het landelijke meetnet. Het rapport 'Broedvogels in Nederland 2012' is het tiende op rij waarin verslag wordt gedaan van de verschillende onderdelen van dit meetnet Broedvogels. De publicatie geeft een samenvatting van de broedvogelstand in Nederland in 2012 en de recente aantalsontwikkelingen.

Voor enkele soorten de laagste stand sinds 1990, anderen zetten hun succes voort
Het broedseizoen van 2012 volgde op een winter met een officiële koudegolf en uitgebreide ijsbedekking en dit zorgde voor een verdere inzinking bij Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger, Waterhoen, Winterkoning en Graszanger. Enkele andere soorten bereikten in 2012 de laagste stand sinds 1990. Hieronder bevinden zich onder andere enkele weide- en akkervogels (Patrijs, Scholekster, Kievit, Watersnip, Wulp), roofvogels (Bruine Kiekendief, Boomvalk) en soorten van stedelijke omgeving (Huismus, Spreeuw). Ronduit slecht verging het de Blauwe Kiekendief (16 paren) terwijl het voortbestaan van Korhoen (2 hanen) en Kuifleeuwerik (2 territoria) aan een zijden draadje hing.

Primeurs waren er in 2012 in de vorm van Pontische Meeuw (mengpaar met Zilvermeeuw, succesvol) en Kuifaalscholver (nestbouw). Opmerkelijk was verder onder meer het succesvolle broedgeval van een paar Hoppen in Limburg terwijl Kleinst Waterhoen en Witwangstern zich vestigden in voor ons land ongekende aantallen.

Enkele soorten die zich in de afgelopen 25 jaar in Nederland (her)vestigden, blijven het goed doen in ons land. Slechtvalk en Middelste Bonte Specht kennen inmiddels substantiële populaties, terwijl Wilde Zwaan, Zeearend, Kraanvogel en Oehoe vaste broedvogels in klein aantal zijn. Grote Aalscholver, Zwarte Wouw en Bijeneter lijken jaarlijkse broedvogels te worden.

Bericht overgenomen van de SOVON site. Lees het hele bericht hier.
Download het rapport via deze link.